Adatvédelmi irányelvek


Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelői információk

Az adatkezelő megnevezése:
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK)
Székhelye:
1033. Budapest, Laktanya utca 33.
Telefonszáma:
(+36-1) 436-1503
Telefaxszáma:
(+36-1) 436-1505
Elektronikus levélcíme:
kok-titkarsag@katved.gov.hu

Jelen tájékoztatóval kapcsolatban vagy az adatvédelem szempontjából egyébként felmerülő kérdéseikkel, továbbá az érintetti jogok gyakorlása kapcsán a KOK belső adatvédelmi felelőséhez fordulhatnak.

A KOK belső adatvédelmi felelőse:

dr. Antal Katalin tű. alezredes
Szolgálati helye: KOK Hivatal

Elérhetősége: (+36-1)436-1511
kantal@katved.gov.hu

Fogalmak

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az  érintettel kapcsolatba hozható  adat  –  különösen az  érintett  neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy  szociális  azonosságára  jellemző  ismeret  –,  valamint  az  adatból  levonható,  az érintettre vonatkozó következtetés;
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos  vagy  más   világnézeti  meggyőződésre,  az  érdek-képviseleti  szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • adatkezelő:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,  megváltoztatása,  felhasználása,  lekérdezése,  továbbítása,  nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Általános elvek

A KOK az általa végzett adatkezelések tekintetében az adatkezelések minden fázisában a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el. Mind az önkéntes, mind pedig a kötelező adatkezelések tekintetében kiemelt figyelmet fordít az érintettek tájékoztatására.

A szervezeten belüli adatkezelés során a KOK olyan rendszerek alkalmazására törekszik, hogy az adatokat kizárólag az azokkal kapcsolatos adatkezeléseket elvégző szervezeti egységek ismerhessék meg, és az adattovábbítások kizárólag az arra jogosultak irányában valósuljanak meg.

A KOK a birtokában lévő adatokat az adatkezelési célnak megfelelően, az adatkezelési idő betartásával végzi, adatkezelési cél nélkül nem rögzít, és nem tárol adatokat.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

Különleges adat a fenti esetekben, illetve akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, ha az adatkezelés a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat  törvény  eltérő  rendelkezésének  hiányában  a  rá  vonatkozó  jogi  kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban álló további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
A KOK által végzett adatkezelések tekintetében szem előtt tartott adatvédelmi irányelvek elsősorban az alábbi jogszabályokon alapulnak:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
  CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
  XXXI. törvény,
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

  A múzeumokat érintő főbb jogszabályok:
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
 • 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról
 • 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló

A KOK által végzett egyes adatkezelések

Az alábbi tájékoztatás a kizárólag a KOK által az állományba nem tartozók személyes adatain végzett adatkezelésekre vonatkozik.

1. A KOK katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, kéményseprő-ipari) oktatási, képzési tevékenységével kapcsolatos adatok

Cél: a törvényben meghatározott személyes adatok nyilvántartása, tárolása a képzésekben résztvevő személyekről, a felnőttképzési szerződések elkészítéséhez.
Jogalap: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 21.§. 
Érintettek köre: a különböző képzésekben résztvevő hallgatók
A kezelt személyes adatok köre: név; születési hely, idő, anyja neve; lakcím; személyi okmány típusa/száma; elérhetőség; beszélt idegen nyelv fajtája, szintje, előképzettség
Adatkezelési idő: 5 év után selejtezhető a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (6) bekezdése alapján.

Hozzáférés:  a KOK Tanulmányi Osztály képzésért felelős munkatársa
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65.§ (3) bekezdésének a) pontja alá eső, - tanuló szerződéses jogviszonynak minősülő - nem bejelentés köteles nyilvántartás.

 

2. A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma tevékenységével kapcsolatos adatok
Cél
: A múzeumban kutatók adatainak nyilvántartása,
Jogalap: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint a muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2001. (III. 27.) számú Korm. rendelet alapján.

Érintettek köre: Kutatók

A kezelt személyes adatok köre: név; anyja neve; lakcím; személyi okmány típusa/száma;
elérhetőség; beszélt idegen nyelv fajtája, szintje.

Adatkezelési idő: 25 év

Hozzáférés:  A múzeum igazgatója és adatkezelésre kijelölt munkatársa

Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65.§ (3) bekezdésének h) pontja alá eső, nem bejelentés-köteles nyilvántartás.

 

3.  Kommunikációs tevékenységgel összefüggő adatkezelések

Képfelvételek készítése

Cél: a KOK tevékenységének bemutatása

Jogalap: tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (2) bekezdése, egyébként a KOK az érintettektől írásbeli hozzájárulást kér, a hozzájáruló nyilatkozathoz adatvédelmi tájékoztató is tartozik. Amennyiben egy korábban készített képfelvételt az azon szereplő személyt vagy személyeket portré vagy életrajzi jelleggel bemutató célra kívánja felhasználni, a KOK az érintettől újabb hozzájárulást kér;

Érintettek köre: a KOK és háttérintézményeivel kapcsolatos nyilvános eseményeken, rendezvényeken, konferenciákon jelenlévő állománytagok;

A kezelt személyes adatok köre: képmás;

Hozzáférés: egyes képfelvételek tárolása a Katasztrófavédelem Médiaszerverén, vagy a KOK központi szerverén történik, melyhez a sajtó Médiaszerveren regisztrált képviselői a felhasználási feltételekben foglalt adatvédelmi szabályok elfogadásával és betartásával férhetnek hozzá, továbbá a képfelvételek megjelenhetnek a KOK honlapján,

Adatkezelési idő: a képek tekintetében archiválás történik, törlés bármikor kérhető.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: nincs

 

4.  A funkcionális területek tevékenysége során végzett adatkezelések

4.1. A KOK kollégiumi elhelyezésben részesülő hallgatói 

Cél: hallgatók oktatói felügyelete

Jogalap: az érintett hozzájárulása;

Adatkezelési idő: az oktatás megszűnését követően az ügy iratainak selejtezéséig vagy
levéltári őrizetbe adásáig;

Érintettek köre: hallgatók 

A kezelt személyes adatok köre: a hallgató neve, egyéb személyes adatok, a tanulói jogviszonyra vonatkozó adatok

Hozzáférés: KOK Oktatási szervezet, KOK Ügyelet adattovábbítás nincs;

Adatfeldolgozó: KOK, BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65.§ (3) bekezdésének a) pontja alá eső, nem bejelentés-köteles nyilvántartás (ügyfélkapcsolati adatok).

 

4.2. Közérdekűadat-megismerési igényekkel kapcsolatos személyesadat-kezelés

Cél: kapcsolattartás, az igény megválaszolása, az esetleges költségtérítés intézése, az egy éven belül azonos személy által, azonos tárgyban benyújtott adatigények kiszűrése;

Jogalap: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 28.§ (2) bekezdése;

Érintettek köre: közérdekűadat-megismerési igényt benyújtó személyek;

A kezelt személyes adatok köre: név, kapcsolattartást szolgáló elérhetőség;

Hozzáférés: belső adatvédelmi felelős és szolgálati elöljárói, költségtérítés esetén a díjfizetés
beérkezését ellenőrző szervezeti egység;

Adatkezelési idő: az adatigény beérkezésétől számított 1 év;

Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65.§ (3) bekezdésének a) pontja alá eső, nem bejelentés-köteles nyilvántartás (ügyfélkapcsolati adatok).

 

4.3. Önkéntes jelentkezéssel összefüggésben rendelkezésre bocsátott önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

Cél: a KOK állományába jelentkezők alkalmasságának első felmérése;

Jogalap: az érintett hozzájárulása;

Érintettek köre: a KOK személyi állományába előzetes egyeztetés nélkül jelentkezők;

A kezelt személyes adatok köre: természetes személyazonosító adatok, képzettségre,
korábbi foglalkoztatásra utaló adatok, valamint olyan adatok, melyet az érintett rendelkezésre bocsát;

Hozzáférés: KOK Személyügy    

Adatkezelési idő:  konkrét  pályázatra történő  jelentkezés  esetén  a  pályázatban  foglaltak szerint, a cél megvalósulásáig, a KOK személyi állományába nem pályázat keretében
jelentkezők  önéletrajzát  a  KOK három  hónapig  őrzi  meg  akkor,  ha  az  önéletrajz benyújtója - annak beküldésekor - ehhez írásban kifejezetten hozzájárul. Amennyiben az
önéletrajz  vagy  annak  kísérőlevele nem tartalmazza az  adatok  kezeléséhez való  írásbeli hozzájárulást, a KOK kizárólag azt vizsgálja meg, hogy az önéletrajznak megfelelő,
betöltetlen álláshellyel rendelkezik-e vagy sem. Ha ilyen üres álláshely nem áll rendelkezésre, a  postán érkezett vagy személyesen benyújtott iratot visszaküldi a jelentkezőnek, a részére
elektronikus úton benyújtott önéletrajzot pedig törli. A három hónapos adattárolási határidő lejártát követően a pályázati anyagokat a KOK megsemmisíti, vagy ha arra a jelentkező
külön igényt tart, részére visszaküldi;

Adatvédelmi nyilvántartási szám: Nincs

Megjegyezzük, hogy a különböző foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos adatkezelésre az adott jogviszonyra vonatkozó jogállási törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, melyre ez a tájékoztató nem tartalmaz iránymutatást. (amennyiben az önéletrajz alapján a jelentkezővel történő személyes megbeszélésre is sor kerül, az adott jogviszony létesítésével kapcsolatos kötelező adatkezelésekről az érintett személyesen kap tájékoztatást);

 

5.  A KOK objektumainak térfigyelő kamerás védelme
Térfigyelő kamerák

 

Cél: vagyonvédelmi cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő
cselekmények megelőzése érdekében;

Jogalap: az érintett hozzájárulása a KOK objektumaiba történő belépéssel, a személy- és
vagyonvédelmi,  valamint  a  magánnyomozói  tevékenység  szabályairól  szóló  2005.  évi
CXXXIII. törvény 30.§ alapján;

Érintettek köre: a KOK objektumaiba belépő személyek;

A kezelt személyes adatok köre: képmás; az érintett viselkedése

Hozzáférés: az adatkezelés során kettős adatkezelés valósul meg, tekintettel arra, hogy az adatkezelés a KOK érdekében, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ által történik; Adatkezelési  idő:  a  rögzítéstől  számított  3  munkanap,  kivéve,  ha  a  megsemmisítés mellőzését kérték (ebben az esetben maximum 30 nap), vagy ha a rögzített kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják;

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

NAIH-69448: 1149 Budapest BM OKF GEK 1033 Budapest, Laktanya utca 33. Katasztrófavédelmi Oktatási Központ elektronikus megfigyelés. A létesítmény – azon belül a gazdasági bejárat, és a környezetében levő vagyontárgyak (gépjárművek, épületek) - vagyonbiztonsága érdekében történő objektumvédelmi feladatok érdekében történő térfigyelés.

NAIH-69449: 1149 Budapest BM OKF GEK 1033 Budapest, Laktanya utca 33. Katasztrófavédelmi Oktatási Központ hátsó kapu 2. elektronikus megfigyelés.

NAIH-69450: 1149 Budapest BM OKF GEK 1033 Budapest, Laktanya utca 33. Katasztrófavédelmi Oktatási Központ hátsó kapu elektronikus megfigyelés.

 

NAIH-69402: 1149 Budapest BM OKF GEK 2119 Pécel, Szent Imre krt. 3. Katasztrófavédelmi Oktatási Központ bejárat elektronikus megfigyelés.

 

NAIH-69403: 1149 Budapest BM OKF GEK 3000 Hatvan-Nagygombos – Katasztrófavédelmi Oktatási Központ bejárat elektronikus megfigyelés.

 

NAIH-69444: 1149 Budapest BM OKF GEK 3000 Hatvan-Nagygombos – Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tanteremnél elektronikus megfigyelés.

 

NAIH-69445: 1149 Budapest BM OKF GEK 3000 Hatvan-Nagygombos – Katasztrófavédelmi Oktatási Központ üzemanyag raktár elektronikus megfigyelés.

 

NAIH-69446: 1149 Budapest BM OKF GEK 3000 Hatvan-Nagygombos – Katasztrófavédelmi Oktatási Központ elektronikus megfigyelés – kamerázás.

 

NAIH-100346: 1149 Budapest BM OKF GEK 3000 Hatvan-Nagygombos Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (telephely felé vezető út ) térfigyelő kamerarendszer.

NAIH-100347 1149 Budapest BM OKF GEK 3000 Hatvan-Nagygombos Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (roncs park) térfigyelő kamerarendszer.

 

NAIH-100348: 1149 Budapest BM OKF GEK 3000 Hatvan-Nagygombos Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (nagykapu az út felé) térfigyelő kamerarendszer.

 

NAIH-100349: 1149 Budapest BM OKF GEK 3000 Hatvan-Nagygombos Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a gyakorló épület) térfigyelő kamerarendszer.

 

NAIH-100350:1149 Budapest BM OKF GEK 3000 Hatvan-Nagygombos Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (gondnoki telek bejárata) térfigyelő kamerarendszer.

 

6.         Az elektronikus iktatórendszer adatbázisa

 

Cél: a KOK, mint közfeladatot ellátó szervhez érkezett és általuk készített iratok nyilvántartása, az iratkezelés dokumentálása

Jogalap: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontja

Érintettek köre: a KOK, mint közfeladatot ellátó szervekhez iratot benyújtók

A kezelt személyes adatok köre: iratok benyújtóinak neve, általuk megadott elérhetőség

Hozzáférés: a KOK ügykezelői és ügyintézői jogosultsággal felhatalmazott állománytagjai, adattovábbítás nincs

Adatkezelési idő: nyilvántartást tartalmazó iktatókönyv nem selejtezhető irat

Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) és e) pontja alá eső, nem bejelentés-köteles nyilvántartás

 

7.  Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

Cél: a honlap fejlesztése, statisztikák készítése
Jogalap: az érintett hozzájárulása
Érintettek köre: a KOK honlapján böngésző személyek
A kezelt személyes adatok köre: IP cím, naplófájl
Hozzáférés: statisztikai adatokhoz fér hozzá a google, a személyes adatokhoz kizárólag a honlapot üzemeltető adatfeldolgozó fér hozzá
Adatfeldolgozó: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Adatkezelési idő: a személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az
érintett kérelmére az üzemeltető és a tartalomszolgáltató haladéktalanul megsemmisíti.

 

Adatfeldolgozók

A Médiaszerver és a honlap kapcsán adatfeldolgozói feladatokat lát el a Rádiós Segélyhívó és
Infokommunikációs Országos Egyesület.

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ a KOK részére adatfeldolgozóként számlázási feladatokat végez.

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

Cím: 1149. Budapest, Mogyoródi út 43.

Központi Telefon: (06-1) 469-4136

Központi e-mail cím: gek.titkarsag@katved.gov.hu

A KOK részére érkező iratok tekintetében az egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer Érkeztető Rendszerével kapcsolatban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatfeldolgozást végez a következő adatfeldolgozási technikai műveletek tekintetében: küldemények biztonsági átvilágítása, felbontása, digitalizálása, érkeztető adatainak rögzítése, elektronikus továbbítás, elektronikus fizikai tárolás, kivételkezelés.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A KOK a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A KOK adatkezelési műveleteit úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

Jogok, jogorvoslatok

A tájékoztatáskéréshez való jog: írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • előfordult-e személyes adatai tekintetében adatvédelmi incidens.

Kérelmét az adatkezelő legfeljebb 25 napon belül, az Ön által a kérelmében meghatározott elérhetőségre teljesíti.

A helyesbítéshez való jog: írásban kérheti valamely személyes adatának módosítását.  (például a panaszos vagy közérdekű bejelentő a lakcímének változása esetén). Kérelmének teljesítéséről az adatkezelő legfeljebb 5 napon belül, az Ön által a kérelmében meghatározott elérhetőségen értesíti.

A törléshez való jog: az adatkezelésért felelős szervezeti egységnél írásban kérheti a szervtől személyes adatainak a törlését. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység a kérelmet legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Az adattörlésre abban az esetben van lehetőség, ha az adat kezelése jogellenes, vagy az adat hiányos, pontatlan, téves mivolta a helyesbítési jog gyakorlása útján nem orvosolható. A törlés nem lehetséges, ha az adatkezelés kötelező, az adatkezelési cél még fennáll, vagy az adatok zárolás alatt állnak.

A zároláshoz való jog: az adatkezelésért felelős szervezeti egységnél írásban kérheti személyes adatainak zárolását.  A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.  Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy személyes adatait az adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatait, vagy az adatait tartalmazó dokumentumot ne töröljük. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, majd a megkeresést és az adattovábbítást követően törli azokat.

A tiltakozáshoz való jog: írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha pl. a szerv adatszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná azokat (természetesen ilyen adattovábbításokat a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ nem végez).

Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, kérjük, hogy elsődlegesen az adatkezelőnél jelezze ennek tényét. Az adatkezelő a belső adatvédelmi felelős bevonásával 15 napon belül megvizsgálja az ügyet, és értesíti a vizsgálat eredményéről és a tett intézkedésekről.

Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, kérjük, hogy elsődlegesen keresse meg a szervet az előbbi pontban megjelölt elérhetőségeken.

 

Amennyiben a fenti eljárások nem vezettek eredményre, az Infotv. 52.§ alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 21.§ (4) bekezdése, illetve a 22. § szerint polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

 

Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu/index.html

 

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek