Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2019. szeptember 10.
Megtekint:  
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2019. május 25.
Letöltés:    Ügyfélfogadás
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

Közzétéve:  2016. november 09.
Megtekint:  
A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ vezetői

A KOK vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2014. július 24.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

 megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. július 24.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

A kiadvány címe: KOK Híradó

felelős kiadója a KOK igazgatója,
felelős szerkesztője Berkiné Ványi Ágota ka., főelőadó,

A kiadvány elkészítésének segítésére Szerkesztő Bizottság működik.
Közzétéve:  2016. szeptember 16.
Megtekint:  
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2016. november 21.

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

A BM OKF Ügyfélszolgálati Irodája a 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. szám alatti épületben működik.

Ügyfélszolgálati iroda osztályvezető: Dr. Székely Judit tű. alezredes

Ügyfélfogadási idő: Kedden: 8-12 óra között a 446. irodában

Telefon: (+36)-1/469-4347, (+36)-20/820-0089

Fax: (+36)-1/469-4157

Postacím: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1903 Budapest, Pf.: 314

Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

E-mail: okf.ugyfelszolgalat@katasztrofavedelem.gov.hu 

Költségvetési szervek

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. augusztus 06.
Letöltés:    2013. LXXVII. tv. a felnőttképzésről
Közzétéve:  2019. augusztus 06.
Letöltés:    17/2019. KOK igazgatói intézkedés
Közzétéve:  2019. augusztus 06.
Letöltés:    4/2019. (VI. 20.) BM OKF utasítás
Közzétéve:  2019. augusztus 06.
Letöltés:    Alapító Okirat
Közzétéve:  2017. február 03.
Letöltés:    Ügyrend 2016 - Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
Közzétéve:  2017. február 03.
Letöltés:    Ügyrend 2016 - Katasztrófavédelmi Kutatóintézet
Közzétéve:  2017. február 03.
Letöltés:    Ügyrend 2016 - Katasztrófavédelem Központi Zenekara
Közzétéve:  2016. szeptember 27.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. szeptember 27.
Megtekint:  
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2014. július 27.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. július 27.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

A KOK nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2019. augusztus 06.
Letöltés:    Adatvédelmi nyilvántartás

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. szeptember 19.A KOK belső adatvédelmi nyilvántartása
2019. augusztus 06.A KOK belső adatvédelmi nyilvántartása 2017.
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A kiadvány színesben a KOK honlapján ingyenesen letölthető az alábbi oldalon:

Közzétéve:  2014. július 27.
Megtekint:  
Döntéshozatal, ülések

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

A helyi önkormányzat képviselő testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről és az észrevételek elutasításának indokairól

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Közzétéve:  2019. augusztus 06.

Jelenleg a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ nem írt ki pályázatot.

Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2014. július 27.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi tisztviselő, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2019. szeptember 13.
Letöltés:    A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény elintézésének eljárási szabályai
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. augusztus 06.
Letöltés:    Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 2019.
Közzétéve:  2019. május 25.
Letöltés:    Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 2018.
Közzétéve:  2019. május 25.
Letöltés:    Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 2017.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. február 15.Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 2015.
2017. február 15.Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 2014.
2017. szeptember 01.Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 2016.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Közzétéve:  2019. február 27.
Letöltés:    Jogorvoslati tájékoztatás
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

Közzétéve:  2019. szeptember 12.
Letöltés:    Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2014. július 27.

Jelenleg nincs releváns adat.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

Működés eredményessége, teljesítmény

Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Közzétéve:  2014. július 27.

Jelenleg nem állnak rendelkezésre ilyen mutatók és értékek.

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2019. augusztus 06.
Letöltés:    Elemi költségvetés 2019. II.
Közzétéve:  2019. március 01.
Letöltés:    Elemi költségvetés 2019. I.
Közzétéve:  2018. március 22.
Letöltés:    Elemi költségvetés 2018.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 14.Elemi költségvetés 2011.
2014. október 14.Elemi költségvetés 2012.
2014. október 14.Elemi költségvetés 2013.
2015. április 20.Elemi költségvetés 2014.
2016. április 21.Elemi kötségvetés 2015.
2017. március 01.Elemi költségvetés 2016.
2018. március 22.Elemi költségvetés 2017.
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2019. április 29.
Letöltés:    Költségvetési beszámoló a 2018. évről
Közzétéve:  2018. május 15.
Letöltés:    Éves beszámoló 2017. évről

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 14.Beszámoló 2013. I. félév
2014. október 14.Szöveges jelentés 2013. I. félév
2014. október 14.Beszámoló jelentés 2012.
2014. október 14.Beszámoló 2012. I. félév
2015. szeptember 30.2013. évi Elemi kötségvetési beszámoló
2016. április 21.2014. évi beszámoló
2016. szeptember 16.Beszámoló jelentés 2015.
2018. május 15.Éves beszámoló 2016. évről
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2019. november 08.
Letöltés:    2019. évi II. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2019. május 21.
Letöltés:    2019. évi I. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2019. március 25.
Letöltés:    2018. évi IV. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2018. november 05.
Letöltés:    2018. III. negyedévi mérlegjelentés
Közzétéve:  2018. november 05.
Letöltés:    2018. II. negyedévi mérlegjelentés
Közzétéve:  2018. július 10.
Letöltés:    2018. I. negyedévi mérlegjelentés
Közzétéve:  2018. május 15.
Letöltés:    2017. mérlegjelentés (Éves elszámolás)

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. november 28.2014.IV.negyedévi mérlegjelentés
2015. augusztus 24.Mérleg 2014. III. negyedév
2015. augusztus 24.Mérleg 2014. II. negyedév
2015. augusztus 24.Mérleg 2014. I. negyedév
2014. október 31.Mérleg 2013. III. negyedév
2014. október 31.Mérleg 2013. II. negyedév
2014. október 31.Mérleg 2013. I. negyedév
2014. október 14.Mérleg 2012. IV. negyedév
2014. október 14.Mérleg 2012. III. negyedév
2014. október 14.Mérleg 2012. II. negyedév
2014. október 14.Mérleg 2012. I. negyedév
2016. szeptember 16.Mérleg 2015. I. negyedév
2016. szeptember 16.Mérleg 2015. II. negyedév
2016. szeptember 16.2015.III.negyedévi mérlegjelentés
2016. szeptember 16.Mérleg 2015. IV. negyedév
2017. május 24.Mérleg 2016. I. negyedév
2017. május 24.Mérleg 2016. II. negyedév
2017. május 24.Mérleg 2016. III. negyedév
2017. május 24.Mérleg 2016. IV. negyedév
2017. szeptember 28.Mérleg 2017. I. negyedév
2018. január 05.Mérleg 2017. II. negyedév
2018. július 10.2017. IV. negyedévi mérlegjelentés
2018. július 10.2017. III. negyedévi mérlegjelentés
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. április 29.
Letöltés:    Foglalkoztatottsági adatok 2019. I. negyedév
Közzétéve:  2019. március 05.
Letöltés:    Foglalkoztatottsági adatok 2018. IV
Közzétéve:  2018. november 05.
Letöltés:    Foglalkoztatottsági adatok 2018. III.
Közzétéve:  2018. november 05.
Letöltés:    Foglalkoztatottsági adatok 2018. II.
Közzétéve:  2018. július 10.
Letöltés:    Foglalkoztatottsági adatok 2018. I.
Közzétéve:  2018. január 05.
Letöltés:    Foglalkoztatottsági adatok 2017. II.
Közzétéve:  2018. január 05.
Letöltés:    Foglalkoztatottsági adatok 2017. III.
Közzétéve:  2017. szeptember 01.
Letöltés:    Foglalkoztatottsági adatok 2017. I.
Közzétéve:  2014. július 27.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 14.Foglalkoztatottsági adatok 2013. teljes - 2014. I. negyedév
2016. április 13.BM OKF GEK + KOK személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2014. III. negyedév
2016. április 13.BM OKF GEK + KOK személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2015. III. negyedév
2016. április 13.BM OKF GEK + KOK személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2015. IV. negyedév
2017. február 15.BM OKF GEK + KOK személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2016. I. negyedév
2017. február 15.BM OKF GEK + KOK személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2016. II. negyedév
2017. szeptember 01.BM OKF GEK + KOK személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2016. III. negyedév
2018. január 05.Foglalkoztatottsági adatok 2016. IV
2018. január 05.Foglalkoztatottsági adatok 2016. III
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2019. május 25.
Letöltés:    Netto 5 M feletti szerződések 2019.03.01 04.30
Közzétéve:  2019. május 25.
Letöltés:    Netto 5 M feletti szerződések 2019.01.01 02.28

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 16.Kiadások 2013 - 3.
2014. október 16.Kiadások 2013 - 2.
2014. október 16.Kiadások 2013 - 1.
2014. október 16.Kiadások 2012.
2015. március 02.Netto 5MFt feletti szerződések 2014
2015. március 02.Szerződések 2014.
2015. szeptember 14.Netto 5MFt feletti szerződések 2015.04.30
2015. szeptember 14.Netto 5 MFt feletti szerződések 2015. II
2016. április 13.Netto 5 MFt feletti szerződések 2015. III
2016. április 13.Nettó 5 MFt feletti szerződések 2015.09.01-10.31.
2016. április 13.Netto 5 MFt feletti szerződések 2015.11.01-12.31
2016. szeptember 27.Netto 5 MFt feletti szerződések 2016.01.01-2016.02.29
2016. szeptember 27.Netto 5 MFt feletti szerződések 2016.03.01-2016.04.30
2016. szeptember 27.Netto 5 MFt feletti szerződések 2016.05.01-2016.06.30
2017. január 24.Nettó 5 MFt feletti szerződések 2016.07.01-2016.08.31
2017. január 24.Nettó 5 MFt feletti szerződések 2016.09.01-2016.10.31
2017. március 17.Nettó 5 MFt feletti szerződések 2016.11.01-2016.12.31
2017. május 11.Nettó 5 MFt feletti szerződések 2017.01.01-2017.02.28
2017. július 09.Nettó 5 MFt feletti szerződések 2017.03.01-2017.04.30
2017. szeptember 14.Nettó 5 MFt feletti szerződések 2017.05.01-2017.06.30
2017. november 13.Nettó 5 MFt feletti szerződések 2017.06.30-2017.08.31
2019. augusztus 06.Netto 5 M feletti szerződések 2017.09.01 10.31
2019. augusztus 06.Netto 5 M feletti szerződések 2017.11.01 12.31
2019. augusztus 06.Netto 5 M feletti szerződések 2018.01.01 02.28
2019. augusztus 06.Netto 5 M feletti szerződések 2018.03.01 04.30
2019. augusztus 06.Netto 5 M feletti szerződések 2018.05.01 06.30
2019. augusztus 06.Netto 5 M feletti szerződések 2018.07.01 08.31
2019. augusztus 06.Netto 5 M feletti szerződések 2018.09.01 10.31
2019. augusztus 06.Netto 5 M feletti szerződések 2018.11.01 12.31
Koncessziók

A KOK nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns

Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns