Műszaki SzakcsoportNemecz Péter tű. alezredes

A Műszaki Szakcsoport az Oktatási Szervezet részeként működik, annak osztály jogállású szervezeti egysége. 


A Szakcsoport az oktatási igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működik. 


A Szakcsoport felelős vezetője a szakcsoportvezető. 


A Szakcsoport feladatköre:

 • szakmai tevékenységét a KOK SZMSZ-e, jelen ügyrend, az adott időszakra vonatkozó munkaterv valamint a jóváhagyott képzési programok (tanterv) szerint végzi; 

 • a KOK oktatási szakterülete az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendben végzi tevékenységét. A Szakcsoport munkája, tevékenysége ennek figyelembevételével kerül megszervezésre; 

 • a Szakcsoporton belül a tananyagelemek ismeretanyagának feldolgozása, fejlesztése és oktatása a témavezető tanár feladata, aki az egységes szakmai színvonal megtartása érdekében a szakcsoportvezető egyetértésével felkészíti az ugyanazon témákat oktató tanárokat. Figyelemmel kíséri az adott téma ismeretanyagában bekövetkezett változásokat, segíti - az azonos témát is oktatók számára - azok értelmezését és a tananyagba történő beillesztését; 

 • a gyakorlati foglalkozások szakmai és technikai előkészítői és végrehajtói az oktatók. A témát oktató tanár tevékenységével összhangban és felügyeletével végzik munkájukat. Előkészítik a gyakorlati foglalkozás megtartásához szükséges technikai feltételeket;
 • végzi az alábbi tantárgyak és témakörök oktatását:

-  műszaki alapismeretek, 


-  gépészeti és villamosságtani ismeretek, 


-  szakfelszerelések és eszközök, 


-  munkavédelem, 


-  védőeszközök és műszerek, 


-  hírforgalmi ismeretek, EDR rádióforgalmi ismeretek,

-  folyadékszállító gépek és gépi berendezések, 


-  tűzoltó és katasztrófavédelmi járművek, 


-  műszaki mentő és katasztrófavédelmi gépek és gépi berendezések, 


-  automatikus tűzvédelmi berendezések, 


-  számítástechnikai, informatikai ismeretek, 


-  tűzoltótechnika kezelő ismeretek, 


-  védelmi és vezetéstechnikai alapok, 


-  térképészeti alapismeretek. 


 • végzi a katasztrófavédelem tevékenysége során használatos gépjárművek, gépek, berendezések és speciális eszközök kezelői tanfolyamai (tűzoltótechnika kezelői tanfolyamok) tananyagának oktatását és a tanfolyamok vizsgáztatását; 

 • végzi a számítástechnikai, informatikai tanfolyamok ismeretanyagának oktatását és ezen tanfolyamok vizsgáztatását; 

 • felügyeli a kihelyezett tanfolyami rendszerben szervezhető tűzoltótechnika kezelői tanfolyamokat és végzi a tanfolyamok vizsgáztatását; 

 • közreműködik a Szakcsoport feladatköréhez kapcsolódó továbbképzések eredményes végrehajtásában; 

 • tájékoztatja a KOK más szervezeti egységeit a műszaki-technikai szakterületen bekövetkező fontosabb változásokról és fejlesztési eredményekről; 

 • gondoskodik a Szakcsoport használatában lévő kismotorfecskendők, átemelő szivattyúk, műszaki mentő berendezések és eszközök időszakos felülvizsgálatáról és karbantartásáról; 

 • gondoskodik a számítástechnikai szaktanteremben lévő számítógépek és egyéb eszközök üzemképes állapotáról és a szaktanterem oktatásra alkalmas állapotáról; 

 • gondoskodik az EDR szaktanterem üzemeltetéséről; 

 • gondoskodik a műszaki szaktanterem, valamint az ott elhelyezett eszközök szakszerű kezeléséről és használatáról. Figyelemmel kíséri a Szakcsoport kezelésében lévő légzésvédő eszközök és más védőeszközök időszakos felülvizsgálatát; 

 • gondoskodik a légzésvédelmi kompresszor szakszerű kezeléséről és karbantartásáról.