Kismotorfecskendő és átemelő szivattyú kezelői szaktanfolyam

A katasztrófavédelmi igazgatóságok felügyeletével kihelyezett formában is lebonyolítható, tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoznem kötött műszaki szaktanfolyamok:
 
- gépjárműfecskendő kezelői szaktanfolyam,
- habbal oltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,
- porral oltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,
- műszaki mentés gépeinek kezelői szaktanfolyama,
- vegyi balesetelhárító gépek kezelői szaktanfolyama,
- folyadék szállítására használható (szivattyúval ellátott) egyéb gépek kezelői szaktanfolyama,
- kismotorfecskendő és átemelő szivattyú kezelői szaktanfolyam,
- áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam (10 KVA teljesítmény alatt),
- mentőcsörlő kezelői tanfolyam (60 kN max. vonóerő alatt),
- vegyi balesetelhárító gépjármű kezelői szaktanfolyam.
 
Közös szabályok a műszaki szaktanfolyamokra vonatkozóan

 
A KOK Műszaki Szakcsoportjának valamennyi felsőfokú állami és felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező tanára minden, a katasztrófavédelemnél rendszeresített jármű, gép és gépi berendezés, illetve felszerelés vonatkozásában jogosult elméleti és gyakorlati foglalkozás megtartására és vizsgáztatásra.
Középfokú állami és szakmai végzettséggel rendelkező oktatók ugyanezen berendezések gyakorlati foglalkozásainak megtartására és a vizsgán való
közreműködésre jogosultak.
 
Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz nem kötött géptípusok típusvizsgája:
 
A vizsgára bocsátás feltétele a tanfolyamon való részvétel, a géptípusra vonatkozó gyakorlati idő teljesítése (vizsgára jelentkezéskor az igazolást kötelező leadni). A hiányzás nem haladhatja meg a képzési programban meghatározott órakeret 10%-át.
A vizsgára előzetes egyeztetés alapján, a tanfolyam helyszínén is sor kerülhet. A géptípus vizsgáztatást a KOK végzi, ahol a vizsgabizottság elnökét a KOK igazgatója bízza meg. A vizsgabizottság elnökének az állam által elismert felsőfokú végzettséggel és felsőszintű szakmai képzettséggel kell rendelkeznie.
A vizsga részei: írásbeli (géptípusnak megfelelő képzési program szerint), szóbeli (a géptípusra vonatkozó szerkezettani, munkavédelmi és biztonságtechnikai ismeretekből), gyakorlati (gépkezelés).
Sikertelen írásbeli vizsgarészt követően a vizsga nem folytatható. Az írásbeli vizsga megfelelt, ha a vizsgázó az összpontszám 50% + 1 pontot elér. A megállapított ponthatárok alapján érdemjegyet kell adni.
A szóbeli és a gyakorlati vizsgán a vizsgázó teljesítményét tantárgyanként és géptípusonként külön-külön érdemjeggyel kell értékelni.
 
 
A tananyag ismeretének értékelése ötfokozatú lehet:
 
- jeles (5),
- jó (4),
- közepes (3),
- elégséges (2),
- elégtelen (1).
 
A különböző vizsgarészek érdemjegyeinek számtani átlaga alapján, az alábbi kerekítési szabályok alkalmazásával kell meghatározni a vizsgaeredmény minősítését:
 
- 2,00-2,50 között 2 elégséges,
- 2,51-3,50 között 3 közepes,
- 3,51-4,50 között 4 jó,
- 4,51-5 között 5 jeles.
 
Ha a vizsgázó valamely vizsgarészből vagy tananyag egységből (tantárgyból) elégtelen osztályzatot kap, akkor a vizsga eredménytelen. Javítóvizsgát abból a vizsgarészből vagy tananyag egységből (tantárgyból) kell tenni, amelyből elégtelen osztályzat született. Javítóvizsga csak állományilletékes parancsnok javaslatára maximum 3 alkalommal ismételhető. A javítóvizsgát a KOK szervezi előzetes jelentkezés alapján a vizsgát követő 10 napot követően. A javítóvizsga díjköteles.
A végzettségről a KOK tűzoltótechnika-kezelői igazolványt ad ki. Az igazolvány tanúsítja tűzoltás, műszaki mentés és katasztrófa elhárítási tevékenység, illetve a tűzoltóságok által szervezett gyakorlatok során, a szervezeten belüli technikai eszközök kezelői jogosultságát.
 
Az igazolványba csak a KOK felhatalmazott munkatársai tehetnek bejegyzést, ellenkező esetben az igazolvány, vagy az abba történt bejegyzés érvénytelennek tekintendő.
A tanfolyami vizsgákon benyújtott kifogásokról a vizsgabizottság helyben dönt.
A tanfolyam elvégzésére kötelezett az a személy, aki beosztása során, ezen tevékenységek valamelyikét végzi.
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap