Oktatási Igazgatóhelyettesi Szervezet

Az Oktatási Igazgatóhelyettesi Szervezet az oktatási igazgatóhelyettes közvetlen irányításával működő szervezet, amely a Tanulmányi Osztályból, és a szakcsoportokból (Tűzoltási és Mentési Szakcsoport, Műszaki Szakcsoport, Tűzvédelmi és Hatósági Szakcsoport, Polgári Védelmi és Iparbiztonsági Szakcsoport, Kéményseprő Ipari Szakcsoport, Nyelvi Szakcsoport) áll.

A KOK szakcsoportjai az oktatási igazgatóhelyettes közvetlen irányításával működő osztály jogállású szervezeti egységek:

 • végzik az oktató munkát az egyes képzési szakokon, tanfolyamokon, továbbképzéseken;
 • közreműködnek a szakmai vizsgáztatások lebonyolításában;
 • kidolgozzák, és naprakészen tartják a képzési programok, tantervek, a tanmenetek és más képzési dokumentumok szakterületükhöz tartozó részét;
 • tervezik, szervezik, és részben végzik az oktatáshoz szükséges jegyzetek, ismerethordozók készítését;
 • közreműködnek a szakmai jogszabályok előkészítésében, véleményezésében;
 • figyelemmel kísérik a tűzvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi, valamint műszaki kutató és fejlesztő munka eredményeit, amelyet beépítenek az oktatás rendszerébe;
 • javaslatot tesznek a képzés korszerűsítésére;
 • közreműködnek a szakterületüket érintő területi kihelyezett képzés és vizsgáztatás felügyeletében;
 • részt vesznek a katasztrófavédelmi-, tűzvédelmi-, polgári védelmi szervek, szervezetek vezetői állományának képzésében;
 • igény szerint közreműködnek szakmai továbbképzések lebonyolításában;
 • közreműködnek a belső képzés, szakképzés lebonyolításában, tájékoztatják a KOK más szervezeti egységeit az adott szakterületet érintő fontosabb változásokról és eredményekről;
 • a naprakész, színvonalas oktatás érdekében kapcsolatot tartanak a BM OKF, valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, továbbá a tűzoltóságok hasonló szakterületén dolgozó szervezeti egységeivel, indokolt esetben szervezik azok tagjainak külső előadóként való felkérését;
 • jelzik a képzéshez szükséges eszköz és anyag igényeket;
 • ellátják a tevékenységi körükkel kapcsolatos anyag nyilvántartási, raktárkezelési és karbantartási feladatokat;
 • közreműködnek a szervezet EDR készülékeinek rádiópróbáján.

A szakcsoport tekintetében a szakcsoportvezető felelősséget visel a szakcsoport feladatai ellátására használatba adott helyiségek, vagyontárgyak (kivéve a kizárólagosan személyi használatba adott vagyontárgyak) rendeltetésszerű használatáért, állagmegóvásáért.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap