A katasztrófavédelmi törvénycsomaggal összefüggésben kiadott új jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

1. 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól (a katasztrófavédelmet érintő polgári védelmi tárgyú BM rendeletek módosításáról, egységes rendeletben)
2. 43/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezetváltozásával és a határátkelőhelyek működtetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
3. 377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról
4. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
5. 2011. évi CCVII. törvény egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról
6. 1233/2010. (XI. 15.) Korm. határozat a katasztrófavédelmi rendszer javításáról és fejlesztéséről szóló koncepcióval összefüggő egyes feladatokról
7. 1212/2011. (VI. 28.) Korm. határozat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó egyes feladatokról
8. 11/2012. (III. 30.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Veszélyes áruk szállításával kapcsolatban
1. 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról
2. 45/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól
3. 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről
4. 39/2009. (VII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
5. 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól
6. 2011. évi LXXX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről.
7. 2011. évi LXXVIII. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
8. 2011. évi LXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
9. 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

Egyéb (iparbiztonsági szakterületet érintő) jogszabályok
1. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irányelve (2006. március 15.) az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról
2. A Tanács 96/61/EK irányelve (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről /Integrated Pollution Prevention and Control/
3. 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
4. 7/2012. (III.7.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól
5. 67/2012. (IV.5.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletet módosítja, oly módon, hogy nem szabható ki katvéd. bírság azzal szemben, aki május 15-ig tesz eleget az üzemazonosítási adatlapon az adatszolgáltatási kötelezettségének.)
6. 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról
7. 39/2012. (III.12.) Korm. rendelet A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
8. 37/2012. (III. 9.) Korm. rendelet Az atomenergiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
9. 24/2012. (V.8.) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól
10. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
11. 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
12. 2010. évi CLXXXI. törvény az egyes energetikai témájú törvények, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
13. 195/2011. (IX.22.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet módosításáról
14. 16/2001. (VII.18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről
15. 11/2011. (IV.7.) NFM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet módosításáról

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap