A polgári védelmi, katasztrófavédelmi jogkörök bővítését célzó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

1. 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól (szakhatósági jogkör) (HK: 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól)
2. 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
3. 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról (speciális eljárás bevezetése katasztrófa esetén, értesítési kötelezettség kiterjesztése)
4. 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról (BM OKF értesítése a radioaktív anyagok szállításáról)
5. 191/2002. (IX.4.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről (tájékoztatási kötelezettség robbanóanyagok szállítása esetében is)
6. 169/2010. (V.11.) Korm. rendelet a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről (légiközlekedéssel kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok meghatározása)
7. 1515/2011. (XII. 30.) Korm. határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról (HK: 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról)
8. 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet bányászati hulladékok kezeléséről (külső védelmi tervezési és lakosságtájékoztatási feladatok előírása)
9. 1182/2012. (VI.1) Korm. határozat a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
10. 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

Egyéb jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök
1. 94/2011. (VI.28.) Korm. rendelet egyes, a Belügyminisztérium feladatkörét érintő kormányrendeletek módosításáról (érinti: 245/2010. (X.6.) Korm. rendeletet)
2. 9/2012. (I. 6.) KE határozat Tűzoltó dandártábornoki kinevezésről
3. 8/2012. (I. 6.) KE határozat Tűzoltó dandártábornoki kinevezésről
4. 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről
5. 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól
6. 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről
7. 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről
8. 6/2012 (V.18.) HM rendelet a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII.18.) HM rendelet módosításáról
9. 6/2011. (IV. 13.) BM rendelet "A Köz Szolgálatáért érdemjel", a "Szemere Bertalan érdemjel", a "Szent György érdemjel", a "Szent László érdemjel", a "Szent Flórián érdemjel" kitüntető cím alapításáról
10. 45/2011. (III. 23.) Korm. rendelet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
11. 43/2012. (IV. 26.) ME határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 2007. június 18-án aláírt, a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
12. 41/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról (belső vészhelyzeti terv megfelelőségének vizsgálata szakhatósági eljárásban)
13. 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről
14. 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól (legutóbb a 89/2012. (IV.26.) Korm. rendelettel módosított)
15. 33/2011. (XII. 2.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről
16. 3/2012. (I. 24.) NMHH rendelet az egységes európai segélyhívószámra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásra vonatkozó műszaki követelményekről
17. 26/2012. (VI.15.) BM utasítás BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülés szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről
18. 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet a civil szervezetek információs rendszeréről
19. 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól (legutóbb a 2/2012. (III.6.) HM rendelettel módosított)
20. 22/2012. (II. 16.) ME határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központja vezetőjének kinevezéséről
21. 2012. évi XLVII. törvény a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
22. 2011. évi LXXXVII. törvény az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló1997. évi CLIX. törvény módosításáról
23. 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
24. 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (a közszolgálati médiaszolgáltató kötelezése a közérdekű katasztrófavédelmi közlemény közzétételére)
25. 190/2011. (IX.19.) Korm.rendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
26. 19/2012. (V.22.) BM utasítás Vízitársulati Vízkárelhárítási Szabályzat kiadásáról
27. 19/2011. (VII.21.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
28. 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről
29. 17/2010. (XI.26.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről
30. 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről (legutóbb a 33/2012. (III. 7.) Korm. rendelettel módosított - a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok)
31. 14/2012. (III. 30.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről
32. 1324/2011.(IX.22.) Korm. határozat a kormányügyeleti rendszer létrehozásáról
33. 1312/2011.(IX.12.) Korm. határozat az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról
34. 1212/2011. (VI. 28.) Korm. határozat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó egyes feladatokról
35. 12/2012. (III. 22.) BM utasítás a Belügyminisztérium a Belügyminisztérium Informatikai Stratégiájáról (ESR és járműkövető rendszer fejlesztése, e-közmű nyilvántartás létrehozása, abból katvéd. célú adatszolg.)
36. 1195/2012. (VI.18.) Korm. határozat a nukleáris energia hazai alkalmazásával, annak fejlesztésével kapcsolatos stratégiai kérdéseket vizsgáló Nukleáris Energia Kormánybizottság létrehozásáról, összetételének és feladatainak meghatározásáról
37. 1162/2012. (V.18.) Korm. határozat a "Nyugati pályaudvar csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése - I/a ütem: Vác állomás átépítése" című nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról
38. 1158/2012. (V.18.) Korm. határozat a "Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban" elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről
39. 1155/2012. (V.16.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról a vízügyi közfeladatok 2012. évi biztonságos ellátásának finanszírozása érdekében, valamint a vízitársulatok által ellátott közfeladatok felülvizsgálatának elrendeléséről
40. 1135/2012. (V. 3.) Korm. határozat a nukleáris biztonságról létrejött egyezmény szerinti Rendkívüli Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató Rendkívüli Felülvizsgálati Értekezleten való magyar részvételről
41. 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról
42. 113/2012. (VI.5.) Korm. Rendelet a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. Rendelet módosításáról
43. 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről
44. 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról
45. 1105/2011. (IV.22.) Korm. határozat a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
46. 11/2011. (III. 30.) BM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról
47. 103/2012. (V. 2.) KE határozat Tűzoltó dandártábornoki kinevezésről
48. 1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedõ fontosságú rendezvények elõkészítésének és lebonyolításának rendjérõl szóló 1137/2010. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról
49. 102/2012. (V.18.) Korm. rendelet az Országgyűlési Őrséggel és a rendőrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
50. 10/2012. (V.18.) NGM rendelet az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
51. 10/2012. (III. 22.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezethez tartozó egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő kijelöléséről, az irányítói jogok gyakorlásának módjáról szóló 13/2011. (V. 23.) BM utasítás, valamint a Belügyminisztérium fejezetéhez tartozó középirányító szervek részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 14/2011. (V. 23.) BM utasítás módosításáról (BM OKF középirányító szerv)
52. 1/2012. (I. 3.) BM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap