Ügyelet

Az Ügyelet az általános igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségében működik, az ügyeletvezetők útján ellátja a KOK 24 órás ügyeleti szolgálatát a napi feladatok biztosítása, az események kezelése, a jelentési rendszer működtetése és a KOK készenlétének fokozása érdekében.
Feladat- és hatáskörében:

 • ellátja a KOK jelentőszolgálati kötelezettségét, végzi a riasztási, berendelési és a minősített helyzetekben hatáskörébe utalt feladatokat;
 • vezényli a KOK Laktanya utcai objektumának napirendjét, ellenőrzi a KOK objektumaiban a rend és a fegyelem fenntartását, objektumvédelmét és vagyonbiztonságát;
 • kapcsolatot tart a rend, fegyelem fenntartásáért, valamint az élet- és vagyonbiztonságért felelős személyekkel;
 • kezeli a KOK telefonközpontját és rádióforgalmi vezetőállomását;
 • figyeli a Laktanya utcai objektum tűzjelző központjait, ellátja a tűzjelző berendezések napi ellenőrzési feladatait;
 • rendkívüli esemény bekövetkezése esetén gondoskodik az intézkedési és jelentési kötelezettségek teljesítéséről;
 • szervezi és ellátja a Laktanya utcai Objektum kapuügyeleti szolgálatát, biztosítja a be- és kiléptetés rendjét, valamint a személy- és járműforgalom ellenőrzését és a parkolás rendjét;
 • ellátja a VPN utasításban, és a KOK igazgatói normákban foglalt hírforgalmazási feladatokat;
 • ellenőrzi az objektumok működését szabályozó igazgatói normák betartását;
 • felügyeli és munkaidőn túli időszakban intézi a képzésben résztvevőkkel kapcsolatos ügyeket;
 • ellátja a Laktanya utcai objektumban lévő kazánház berendezéseinek napi ellenőrzését;
 • hivatali munkaidőn kívül gondoskodik a szállóvendégek fogadásáról és elhelyezéséről.

Az Ügyelet igazgatói normával kiadott szolgálati utasítás alapján látja el szolgálati feladatait. A mindenkori ügyeletvezető felelősséget visel az Ügyelet feladatai ellátására használatba adott helyiségek, vagyontárgyak (kivéve a kizárólagosan személyi használatba adott vagyontárgyakat) rendeltetésszerű használatáért, állagmegóvásáért.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap