Műszaki Szakcsoport

A Műszaki Szakcsoport az Oktatási Igazgató Helyettesi Szervezet részeként működik, annak osztály jogállású szervezeti egysége.

A Szakcsoport az oktatási igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségében működik.

A Szakcsoport felelős vezetője a szakcsoportvezető.

A Szakcsoport feladatköre:

 • szakmai tevékenységét a KOK SZMSZ-e, jelen ügyrend, az adott időszakra vonatkozó munkaterv valamint a jóváhagyott képzési programok (tanterv) szerint végzi;
 • a KOK oktatási szakterülete az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendben végzi tevékenységét. A Szakcsoport munkája, tevékenysége ennek figyelembevételével kerül megszervezésre;
 • a Szakcsoporton belül a tananyagelemek ismeretanyagának feldolgozása, fejlesztése és oktatása a témavezető tanár feladata, aki az egységes szakmai színvonal megtartása érdekében a szakcsoportvezető egyetértésével felkészíti az ugyanazon témákat oktató tanárokat. Figyelemmel kíséri az adott téma ismeretanyagában bekövetkezett változásokat, segíti - az azonos témát is oktatók számára - azok értelmezését és a tananyagba történő beillesztését;
 • a gyakorlati foglalkozások szakmai és technikai előkészítői és végrehajtói az oktatók. A témát oktató tanár tevékenységével összhangban és felügyeletével végzik munkájukat. Előkészítik a gyakorlati foglalkozás megtartásához szükséges technikai feltételeket;
 • végzi az alábbi tantárgyak és témakörök oktatását:

-  műszaki alapismeretek,

-  gépészeti és villamosságtani ismeretek,

-  szakfelszerelések és eszközök,

-  munkavédelem,

-  védőeszközök és műszerek,

-  hírforgalmi ismeretek, EDR rádióforgalmi ismeretek,

-  folyadékszállító gépek és gépi berendezések,

-  tűzoltó és katasztrófavédelmi járművek,

-  műszaki mentő és katasztrófavédelmi gépek és gépi berendezések,

-  automatikus tűzvédelmi berendezések,

-  számítástechnikai, informatikai ismeretek,

-  tűzoltótechnika kezelő ismeretek,

-  védelmi és vezetéstechnikai alapok,

-  térképészeti alapismeretek.

 • végzi a katasztrófavédelem tevékenysége során használatos gépjárművek, gépek, berendezések és speciális eszközök kezelői tanfolyamai (tűzoltótechnika kezelői tanfolyamok) tananyagának oktatását és a tanfolyamok vizsgáztatását;
 • végzi a számítástechnikai, informatikai tanfolyamok ismeretanyagának oktatását és ezen tanfolyamok vizsgáztatását;
 • felügyeli a kihelyezett tanfolyami rendszerben szervezhető tűzoltótechnika kezelői tanfolyamokat és végzi a tanfolyamok vizsgáztatását;
 • közreműködik a Szakcsoport feladatköréhez kapcsolódó továbbképzések eredményes végrehajtásában;
 • tájékoztatja a KOK más szervezeti egységeit a műszaki-technikai szakterületen bekövetkező fontosabb változásokról és fejlesztési eredményekről;
 • gondoskodik a Szakcsoport használatában lévő kismotorfecskendők, átemelő szivattyúk, műszaki mentő berendezések és eszközök időszakos felülvizsgálatáról és karbantartásáról;
 • gondoskodik a számítástechnikai szaktanteremben lévő számítógépek és egyéb eszközök üzemképes állapotáról és a szaktanterem oktatásra alkalmas állapotáról;
 • gondoskodik az EDR szaktanterem üzemeltetéséről;
 • gondoskodik a műszaki szaktanterem, valamint az ott elhelyezett eszközök szakszerű kezeléséről és használatáról. Figyelemmel kíséri a Szakcsoport kezelésében lévő légzésvédő eszközök és más védőeszközök időszakos felülvizsgálatát;
 • gondoskodik a légzésvédelmi kompresszor szakszerű kezeléséről és karbantartásáról.